Profesjonalna
Chemia dla Przemysłu
Telefon:   32 223 00 25

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Postępowanie reklamacyjne uruchamiane jest w przypadku zgłoszenia przez Klienta skargi lub reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na jego rzecz.
 2. Reklamacja jest składana w formie pisemnej bezpośrednio do siedziby spółki lub drogą elektroniczną na adres biuro@ct-technik.com.pl
 3. Wzór formularza reklamacji, zamieszczony jest na stronie internetowej www.ct-technik.com.pl
 4. Reklamacja złożona przez Klienta podlega rejestracji.
 5. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji na adres poczty elektronicznej podanej na formularzu zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  • szczegółowy opis zgłaszanego problemu;
  • dane Klienta dokonującego zgłoszenia reklamacyjnego: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę podmiotu, siedzibę oraz imię, nazwisko, adres, telefon oraz e-mail osoby uprawnionej do reprezentacji;
  • nazwę usługi/produktu, datę jej wykonania oraz przebieg;
  • nieprawidłowości będące przyczyną zgłoszenia reklamacji;
  • treść żądania reklamacyjnego;
 7. Jeżeli reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpoznanie, Klient zostaje powiadomiony drogą elektroniczną o zaistniałych brakach i o konieczności ich uzupełnienia celem prawidłowej realizacji procesu reklamacyjnego.
 8. Reklamacja jest rozpatrywana przez Właściciela firmy.
 9. Rozpatrzenie reklamacji polega na ustaleniu przebiegu zdarzenia, sprawdzeniu prawidłowości realizacji usługi na rzecz Klienta oraz odniesieniu się do zarzutów zawartych w reklamacji.
 10. Rozpatrzenie reklamacji i sporządzenie odpowiedzi na nią następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 11. Odpowiedzi na reklamację sporządza się w formie pisemnej i przesyła do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej tradycyjnie drogą pocztową.
 12. Administratorem Danych Osobowych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym jest CT CHEMIE TECHNIK POLSKA Unia Gospodarcza Zbigniew Gruca o numerze NIP 2220001273 i REGON 271224471.


Pobierz protokół reklamacji »